DF Marketplace Limited

บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตติ้ง ทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาของ OLX ทำการิดตั้งเครื่อง Warp3GV จำนวน 2 ประตู 4 หัวอ่าน In-Out เพื่อควบคุมการเข้าออกประตูและลงบันทึกเวลา ด้วยลายนิ้วมือ

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.