Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Finger Scan)และอ่านบัตรรุ่น Enigma จำนวน 2 ประตู เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู(Access)และลงเวลาการทำงาน(Time Attendance) ของพนักงาน จำนวน 2 เครื่อง

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.