FUJITSU SYSTEMS BUSINESS ( THAILAND) LTD.

FUJITSU SYSTEMS BUSINESS ( THAILAND) LTD. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงานด้วยลายนิ้วมือ Fingerscan  จำนวน 1 เครื่อง โดยใช้เครื่องยี่ห้อ HIP รุ่น CM-160

นอกจากนี้ ทางบริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ Supply อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร RFID Mifare รุ่น IS-403 จำนวน 90 เครื่อง เพื่อติดตั้งที่ สถาบันฯ นิด้า เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าเรียนและควบคุมการผ่านเข้าออกประตู

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.