International School Bangkok(ISB)

โรงเรียนนานาชาติไอเอสบี ได้เลือกใช้บริการจากบริษัท ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Finger Scan)รุ่น Warp3GMV จำนวน 2 เครื่อง เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู(Access Control)และลงบันทึกเวลาการทำงาน(Time Attendance)ของบุคลากร

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.