Ruamrudee International School

โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดึ (มีนบุรี)  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ TimeAttendance สำหรับควบตุมการใช้ห้องอาหาร

โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ  Warp3GMV จำนวน  1 เครื่อง

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.