Products

 ระบบควบคุมการล๊อคประตู | Access Control System

ควบคุมการเปิดปิดประตู

ระบบควบคุมการล๊อคประตู ใช้สำหรับตรวจสอบสิทธิของบุคคลที่สามารถผ่านเข้าออกสถานที่ โดยจะกำหนดสิทธิในการเข้าออกแบ่งตาม วัน เวลา ช่วงเวลา เพื่อป้องกันให้บุคคลซึ่งไม่มีสิทธิเข้ามายังสถานที่นั้นๆ ได้

ระบบ Access Control System  จะทำงานโดยมีเครื่องควบคุมหรือ Controller และเครื่องอ่านหรือ Reader และอาจมีทั้งเครื่องควบคุม และเครื่องอ่านภายในเครื่องเดียวกัน ระบบส่วนมากในขณะนี้จะทำงานในแบบ Stand Alone คือไม่จำเป็นต้อง Online เชื่อมต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่อง Server ตลอดเวลา

การตรวจสอบสิทธิในการอนุญาติให้ผ่านเข้าออก จะทำภายในหน่วยประมวลผลภายในตัวเครื่องเอง

สำหรับการป้องการมิให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิในการผ่านเข้าออกนั้น จะใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ล๊อคประตู ซึ่งทำงานด้วยไฟฟ้าแรงดันต่ำ จึงมีความปลอดภัยในการใช้งาน รูปแบบของกลอนไฟฟ้าก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะของประตู และความต้องการของผู้ใช้งาน

ระบบ Access Control ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีหลากหลายมาใช้ในการตรวจสอบบุคคล อาทิเช่น การใช้บัตรสมาร์ทการ์ด บัตร RFID การใช้เทคโนโลยี Biometric เช่นการตรวจสอบลายนิ้วมือ การสแกนใบหน้า การสแกนเส้นเลือดดำ การสแกนม่านตา สำหรับการเลือกใช้งาน ควรคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 726-7771-2

 ระบบบันทึกลงเวลาเข้าออกงาน | Time Attendance System

Untitled-1

ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน ใช้สำหรับระบุตัวบุคคล ในการบันทึกเวลาเข้าทำงาน และเวลาออกงาน โดยใช้งานร่วมกับโปรแกรม Time Attendance  เพื่อคำนวณเวลาการมาทำงาน การมาสาย การออกก่อนเวลา และการขาดงาน รวมถึงชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา OT

เครื่องบันทึกเวลาเข้าออกงาน จะออกแบบให้มีหน้าจอแสดงวันเวลา เพื่ออ้างอิง และมีเสียงตอบรับ เพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลบันทึกเวลาได้ถูกบันทึกเข้าระบบแล้ว และบางรุ่นยังมีไฟแสดงสถานะอีกด้วย กรณีที่ผู้ใช้งานมีปัญหาด้านการได้ยิน

ส่วนเทคโนโลยีที่ใช้งานในปัจจุบัน แบ่งตามความนิยม

อันดับ 1 คือการใช้การสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งมีความแม่นยำสูง และใช้งานง่าย

อันดับ 2 คือการใช้บัตรสมาร์ทการ์ด เนื่องจากต้องการความรวดเร็ว และเป็นการบังคับให้พนักงานต้องมีบัตรติดตัวมาทำงาน

อันดับ 3 คือการสแกนใบหน้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังมาแรง แต่ยังไม่สามารถแทนที่การสแกนลายนิ้วมือได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านจุดติดตั้ง ซึ่งจะต้องจัดวางไม่ให้มีแสงสว่างรบกวนการทำงานของกล้อง

อันดับ 4 คือการสแกนเส้นเลือดดำ เป็นเทคโนโลยีที่ดีกว่าลายนิ้วมือ เนื่องจากไม่สามารถปลอมแปลงได้ เนื่องจากการระบุตัวบุคคล จะทำโดยการสแกนเส้นเลือดดำ ภายใต้ผิวหนังของเรา มีทั้งการสแกนเส้นเลือดดำของนิ้วมือ และการสแกนเส้นเลือดดำของฝ่ามือ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องการให้เกิดการสัมผัสใดๆ และมีความแม่นยำสูง

หากท่านต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้เทคโนโลยีใด เพื่อให้เหมาะสมกับงานของท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 726-7771-2

 ระบบควบคุมการล๊อคประตู และบันทึกเวลาเข้าออกงาน | Access Control & Time Attendance System

ควบคุมประตูและบันทึกเวลาเข้าออกงาน

ระบบควบคุมการล๊อคประตู และบันทึกเวลาเข้าออกงาน ภายในเครื่องเดียวกัน เป็นระบบที่สามารถรอบรับการใช้งานได้ทั้ง 2 ประเภท คือระบุตัวบุคคลเพื่ออนุญาติให้ผ่านเข้าออกประตู และระบุตัวบุคคลเพื่อยืนยันการบันทึกเวลาเข้าและออกงาน

โดยสามารถบริหารจัดการข้อมูลและตั้งค่าผ่านโปรแกรม เพื่อความสะดวก เหมาะสำหรับติดตั้ง ณ ทางเข้าออกหลัง เหมาะสำหรับบริษัท ห้างร้าน ที่ไม่ต้องการใช้งานหลายเครื่อง มีประตูเข้าออกหลักเพียงทางเดียว

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 726-7771-2

 อุปกรณ์เสริมอื่นๆ | Accessories

Accessories_image

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เป็นกลุ่มสินค้าที่ใช้ประกอบร่วมกันกับระบบควบคุมการล๊อคประตู บางรายการอาจจำเป็นต้องมี ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของผู้ใช้